OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Wasze badanie nie miało formy spaceru badawczego, a sondy ulicznej, przez co zostało wykonane w sposób znacznie odbiegający od formy opisanej w przewodniku. Wnioski mają postać pomysłów na działania, jednak nie jest jasne na jakie problemy te działania odpowiadają. Plan działań zawiera propozycję kolejnych konsultacji, nie przedstawia jednak działań, które prowadziłyby do konkretnej zmiany. Co również należy zaznaczyć, badanie nie dotyczy zmian w przestrzeni publicznej, a w ofercie kulturalnej gminy. Szczególna wartość: praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. W swoje badanie zaangażowaliście bardzo wiele osób, w przyszłości warto dokładniej zapoznać się z przewodnikiem i kryteriami oceny.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Kulturalnie na wsi...
Kulturalnie na wsi...

Wiadomo, że mieszkańcy wsi mają znacznie bardziej utrudniony dostęp do kultury, nawet tej na poziomie lokalnym. Często przeszkodą jest choćby brak komunikacji lokalnej. Problem prozaiczny, ale wielu mieszkańców wyklucza z dostępu do kultury.

Wiadomo, że mieszkańcy wsi mają znacznie bardziej utrudniony dostęp do kultury, nawet tej na poziomie lokalnym. Często przeszkodą jest choćby brak komunikacji lokalnej. Problem prozaiczny, ale wielu mieszkańców wyklucza z dostępu do kultury.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badania miały na celu poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wiejskich gmin Pomiechówek i Świercze i skonfrontowanie ich z ofertą jaką prezentują lokalne domy kultury i biblioteki. Przygotowania do badania, które przeprowadziliśmy w dniach 26-27 marca na terenie 2 gmin trwały długo. Spotykaliśmy się w ramach poszerzonej grupy projektowej (grupa projektowa plus kilku kolegów i koleżanek ze szkoły). Korzystając z metody "burza mózgów" wypracowywaliśmy pomysł na badania. Poza tym spotykaliśmy się z władzami lokalnymi, a także "ludźmi kultury" w tych gminach. Kulminacyjnym punktem projektu była ankieta, a także podsumowanie badań, opracowanie wniosków i przedstawienie ich mieszkańcom i instytucjom kultury. Ankieta miała charakter kilku pytań otwartych, w których mieszkańcy mieli dostać swobodę wypowiedzi. Mamy nadzieję, że nasze badania pobudzą do dyskusji nad kondycją kultury w naszych gminach.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Chcieliśmy dowiedzieć się czy mieszkańcy korzystają z oferty lokalnych ośrodków kultury, co chcieliby zmienić w ofercie domów kultury, co jest pozytywne, co przeszkadza im w korzystaniu z oferty kulturalnej w ich społeczności lokalnej. Jakie mają oczekiwania wobec lokalnych instytucji kultury? Czy instytucje dostatecznie dostosowują ofertę do wymagań mieszkańców? Czy współpracują z instytucjami w społeczności lokalnej? Czy są otwarte na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami? Czy dostosowują ofertę kulturalną do lokalnych uwarunkowań, tradycji, zwyczajów? Czy oferta instytucji kultury jest zróżnicowana i czy osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział mieszkańcy gmin Pomiechówek i Świercze. Przebadaliśmy poprzez ankietę 100 osób. 50 w jednej i 50 w drugiej gminie.
Każdą "50-tkę" podzieliliśmy na kategorię wiekowe. 10 ankiet w każdej gminie przeprowadziliśmy wśród osób do 18 r.ż, 10 ankiet wśród osób 18-30 lat, 10 ankiet - 30-40 lat, 10 ankiet - 50-60 lat i 10 ankiet zrobiliśmy wśród osób powyżej 60 r. ż.
W badaniu brał udział cały przekrój społeczeństwa gmin. Chcieliśmy, aby w badanych przez nas grupach znalazły się osoby w każdym wieku, ponieważ chcieliśmy zorientować się czy oferta instytucji kultury jest odpowiednia dla każdej z grup wiekowych.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1) Chcielibyśmy zainicjować w badanych gminach cykl otwartych debat na temat rozwoju kultury w tych gminach. W debatach wzięliby udział przedstawiciele władz, „ludzie kultury”, mieszkańcy. Na temat takich spotkań rozmawialiśmy już z władzami.
2) Większe otwarcie instytucji kultury na lokalnych twórców – zapraszanie ich do współpracy.
3) Chcemy zainicjować rozmowy z władzami na temat uruchomienia specjalnych kursów autobusów dowożących ludzi na imprezy.
4) Chcemy zaangażować sołtysów w propagowanie informacji o spotkaniach kulturalnych w gminie oraz zaprosić ich na debaty o kulturze. Pracę należy zacząć od najniższych stopni samorządu lokalnego, jakim są sołtysi i rady sołeckie.
5) Chcemy poruszyć temat większej dostępności instytucji kultury. Obecnie otwarte są do godz. 17:00. Chcemy wnioskować o przesunięcie godzin pracy na godziny wieczorne.
6) Użyjemy Facebooka do założenia profilu promującego lokalne wydarzenia kulturalne, a także założymy bloga.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badań przede wszystkim przedstawiliśmy władzom lokalnym i instytucjom kultury, działającym na terenie badanych gmin w dniu 1.04. Przedstawiliśmy też wnioski w postaci krótkiego apelu w naszej szkole w dniu 2.04, a także w gimnazjach w badanych gminach. Chcemy również zaprezentować nasze badania na sesjach rad gmin w tych gminach. Przygotujemy prezentację z wynikami badań, które udostępnimy lokalnym mediom i opinii publicznej zapraszając tym samym do szerszej debaty na temat stanu kultury w badanych gminach. Wyniki naszych badań zostaną również przedstawione podczas najbliższych imprez kulturalnych w instytucjach kultury. Trafią do sołtysów zainteresowanych wsi.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcielibyśmy wspólnie z władzami lokalnymi i kierownikami GOKów i bibliotek zorganizować cykl spotkań z mieszkańcami. Da to szansę na poznanie oczekiwań każdej ze stron. Proponujemy również by gminy w dniach spotkań zorganizowały dowóz mieszkańców i uruchomiły specjalne kursy autobusów przywożących zainteresowanych mieszkańców z najdalszych wsi. Poza tym proponujemy by cykl spotkań odbywał się nie tylko w „centrach” gmin, ale cyklicznie w różnych wsiach (w świetlicach wiejskich, klubach, szkołach itp.).
Rolą grupy projektowej będzie pomoc w opracowaniu harmonogramu spotkań, a także uczestnictwo w każdym ze spotkań z mieszkańcami. Grupa projektowa chce również założyć bloga i profil facebookowy, aby promować ten cykl spotkań z mieszkańcami gmin. Chcemy zaangażować władze lokalne, szkoły, domy kultury, biblioteki, sołtysów, lokalnych liderów, lokalnych artystów, stowarzyszenia i fundacje działające na ternie naszej gminy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze