OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Badanie przeprowadziliście w bardzo ciekawy sposób, zgodnie z przewodnikiem. Debata jest dodatkowym walorem badania. Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na działanie, choć nie są innowacyjne. Plan działań dotyczy głównie Młodzieżowej Rady, czego nie można uznać za bezpośrednią zmianę w przestrzeni publicznej. Promocja w mediach, współpraca z władzami miasta są dodatkową wartością. Trzymamy kciuki aby władze miasta dotrzymały danego Wam słowa i wprowadziły obiecane zmiany.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Łęczyca dla młodych
Łęczyca dla młodych

Co zmienić, by Łęczyca była atrakcyjna dla młodzieży? To pytanie debaty i spaceru, który odbył się 31 marca br. Spacer po mieście władz miasta, przedstawicieli placówek kultury, oświaty oraz młodzieży dał odpowiedź-otwarta siłownia i skatepark

Co zmienić, by Łęczyca była atrakcyjna dla młodzieży? To pytanie debaty i spaceru, który odbył się 31 marca br. Spacer po mieście władz miasta, przedstawicieli placówek kultury, oświaty oraz młodzieży dał odpowiedź-otwarta siłownia i skatepark

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze działania rozpoczęliśmy przeprowadzeniem ankiety wśród młodzieży w wieku 13-19 lat. Pytaliśmy o to gdzie spędzają czas wolny, czy miasto jest atrakcyjne dla młodzieży, co w ostatnich latach zmieniło się na korzyść młodych oraz czego oczekują od władz miasta. 31 03 odbył się spacer badawczy po Mieście Łęczyca w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, Sejmu i Senatu, placówek oświatowych i kulturalnych oraz młodzież. Uczestnicy, podzieleni na zespoły, otrzymali kartę badawczą, mapę z wyznaczoną trasą. Zadaniem była ocena odwiedzanych miejsc pod kątem atrakcyjności, możliwości spędzania czasu oraz walorów przyrodniczych. Podsumowaniem spaceru była debata w łęczyckim ratuszu. Formuła sprzyjała konfrontacji poglądów młodzieży i decydentów. Grupy przedstawiały swoje spostrzeżenia i wnioski, które porównaliśmy z wynikami ankiety. Pomysły zostały spisane na tablicy i podpisane przez decydentów jako znak że zaproponowane zmiany są nie tylko ideą młodzieży, ale również władz
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

W ankietach pytaliśmy
Jak oceniasz miasto pod względem możliwości spędzania w nim czasu wolnego (1-5)
Gdzie najchętniej spędzasz czas wolny w Łęczycy
Czy w Łęczycy młodzież ma gdzie spędzać czas wolny
Co w ostatnich latach zmieniło się na korzyść młodzieży
Gdzie najchętniej spędzasz czas wolny poza Łęczycą
Czego oczekiwałbyś od władz miasta
Do kogo zwrócisz się w celu zmiany konkretnych rzeczy
Skąd pozyskać fundusze
W jaki sposób zatrzymać młodzież w Łęczycy
Podczas debaty pytaliśmy, co można zmienić w mieście na korzyść młodzieży, które tereny można przeznaczyć na budowę miejsc, gdzie młodzież mogłaby rozwijać swoje pasje, czego brakuje w mieście w celu aktywnego spędzania czasu wolnego?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W spotkaniu brało udział 21 osób w wieku 13-19 lat, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gospodarzem była młodzież, która wyszła z inicjatywą zmian, jakie można wprowadzić w mieście. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz Miasta, wójt gminy Łęczyca(2), przedstawiciele Senatu i Sejmu(3), dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych(10), dyrektor i przewodnicy muzeum łęczyckiego(3), dyrektor i nauczyciel Łęczyckiego Domu Kultury (2), kierownik miejskiego ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci(1). Debata miała charakter otwarty, więc oprócz zaproszonych gości pojawili się mieszkańcy, w szczególności rodzice dzieci w wieku szkolnym(7-9)

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Podczas debaty na temat poprawy infrastruktury miasta i podniesienia  atrakcyjności zaproponowano zmiany:
Reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta i organizację spotkań młodzieży z władzami
Napisanie wniosku dofinansowanie Marszałka Województwa na cele grup nieformalnych
Zorganizowanie Nocy Filmowych na Zamku

Darmowy wstęp na zamek dla uczniów
Zadaszenie dziedzińca zamku- amfiteatr

Budowa otwartej siłowni
Modernizację Parku
Reaktywację kina "Górnik" i konsultacje repertuaru z młodzieżą
Zorganizowanie letniej olimpiady o puchar Burmistrza
Zbudowanie lodowisko na boisku  Orlik

Postawienie trybuny dla kibiców na boisku Orlik
Wyznaczenie trasy rowerowej wzdłuż pradoliny Warszawsko-Berlińskiej
Poszerzenie strefy darmowego Wi-Fi
Odnowę palców zabaw
Organizację „Questu-gry miejskiej”
Zwiększenie ilości lamp ulicznych - poprawa bezpieczeństwa
Utworzenie skateparku 

Stworzenie toru saneczkowego
Oczyszczenie zalewu, wypożyczalnia rowerków wodnych
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Relacja z naszego badania, które składało się ze spaceru po mieście oraz debaty w ratuszu, została umieszczona w lokalnym serwisie internetowym, na stronie internetowej miasta Łęczyca, gminy Łęczyca i powiatu łęczyckiego. Niezastąpione okazały się social media. Na Facebook'u panów posłów oraz pana senatora pojawiły się informacje oraz zdjęcia z debaty. Przedstawiciele szkół oraz placówek kulturalnych zamieścili relacje i zdjęcia ze spotkania na swoich stronach internetowych. Obszerne sprawozdanie i fotorelacja ze spotkania w ratuszu zostały umieszczone na stronie I LO-organizatora spaceru i debaty. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Najważniejszym i najbardziej konkretnym działaniem wypracowanym podczas badania jest wznowienie działalności Młodzieżowej Rady Miasta. Podjęliśmy decyzję o współpracy z Burmistrzem Miasta Łęczyca. Swoje wsparcie i pomoc zaoferowali również poseł na Sejm RP, pan Pacholski, oraz senator RP, pan Błaszczyk. Korzystając z doświadczeń i pomocy władz miasta i lokalnych instytucji wspierających działalność młodzieży, weźmiemy udział w konkursie na napisanie projektu, którego nagrodą główną jest grant unijny na rozwój miasta. Ewentualną wygraną mamy zamiar przeznaczyć na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Organ ten dbałby o interesy młodzieży oraz nadzorował, czy idee podjęte podczas spaceru i debaty są realizowane przez władze miasta. Kolejnym działaniem, jakie będziemy realizować, jest organizacja gry ulicznej która miałaby na celu promocję miasta i wyeksponowaniem jego walorów zabytkowych i turystycznych. Pomoc w organizacji tego działania zaoferowali już Dyrektor i nauczyciele I LO

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach. 
W wyniku debaty, jaką przeprowadziliśmy i wypracowanych podczas jej trwania działań, do chwili obecnej udało nam się zrealizować trzy z nich: zorganizowaliśmy quest miejski, rozpoczęła się modernizacja parku miejskiego oraz  zostaje reaktywowane Kino "Górnik".  Grę miejska zorganizowaliśmy przy współpracy uczniów z I LO w Łęczycy, którzy podjęli się organizacji całego przedsięwzięcia. Kino "Górnik" jest własnością prywatną, zaś my tylko wyszliśmy z inicjatywą. Modernizacja parku miejskiego również jest efektem naszej inicjatywy, ale główna rola spoczywa tu na władza miasta, które zarządzają tym terenem.
 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Największym naszym sukcesem jest quest miejski "Łęczyckie perełki", który zrealizowaliśmy od początku do końca, tzn. od samej idei, która zrodziła się jeszcze przed przystąpieniem do projektu do pokazowej gry miejskiej w formie turnieju dla drużyn uczniowskich z powiatu łęczyckiego. Przeprowadzenie go pozwoliło nam na przeanalizowanie zalet i wad Questu oraz wprowadzenie korekt, które w przyszłości pozwolą turystom na sprawne i samodzielne zwiedzanie miasta. Quest jest bowiem jedną z form zwiedzania naszego miasta, więc musi być tak opracowany, by pokazywał ciekawe zakątki miasta, ale także odkrywał tajemnicze, które są perełkami Łęczycy. Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami każdy turysta może pobrać mapkę questu z centrum informacji turystycznej i zgodnie z nią wyruszyć na zwiedzanie miasta, by sprostać czekającym na niego zadaniom.
Co się NIE udało i dlaczego?


Niektóre z naszych pomysłów, które zrodziły się podczas badania i w trakcie debaty, nie mogły zostać zrealizowane, m.in oczyszczenie zalewu czy zbudowanie amfiteatru na zamku, ponieważ takie działania wymagają czasu oraz pieniędzy z budżetu miasta. Muszą być zatem ujęte w planach finansowych oraz planach przestrzennego zagospodarowania miasta
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?W naszych działaniach pomagali nam uczniowie oraz nauczyciele z I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, a także burmistrz miasta Łęczyca, pan Krzysztof Lipiński.
Uczniowie z I LO pod opieką pana Andrzeja Dolińskiego pomagali nam
w przygotowaniach oraz czuwali nad poprawnym przebiegiem questu miejskiego. Przy każdym punkcie naszej gry znajdował się wolontariusz, który stemplował mapkę i w razie potrzeb udzielał uczestnikom gry informacji i wskazówek. Pan burmistrz podjął decyzję
o modernizacji parku miejskiego oraz dodatkowo przeznaczył środki finansowe na nagrody dla uczestników turnieju.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla) 
W queście miejskim, w roli zawodników oraz wolontariuszy, wzięli udział reprezentanci szkół powiatu łęczyckiego oraz pensjonariusze  Środowiskowego Domu Pomocy z Łęczycy. Prace modernizacyjne w parku są wykonywane przez pracowników Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Jednym z naszych wniosków, wypracowanych podczas debaty, była reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta. Dążymy do ponownego utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Królewskiego Łęczyca, prowadzimy w środowisku uczniowskim sondaż o potrzebie funkcjonowania takiego organu, reprezentującego sprawy młodzieży w „dorosłej” Radzie Miasta. Chcemy również, by w lokalnym parku powstała siłownia, która byłaby uatrakcyjnieniem dla biegaczy oraz osób uprawiających nordic wal king.
 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze