OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Opis badania utrudnia stwierdzenie czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dla metody "spacer badawczy". Mocną stroną badania są za to ciekawe i wnikliwe pytania zadane uczestnikom oraz różnorodna grupa uczestników. Wnioski z badania zawierają dwa ciekawe pomysły na działania (utworzenie MRP i festiwal na rynku). Plan działania rozwija pomysły zaproponowane we wnioskach, komisja wciąż jednak nie jest pewna czy projekt festiwalu jest możliwy do przeprowadzenia. Zespół otrzymuje trzy dodatkowe punkty za utworzenie bloga projektu, promocję wydarzenia w lokalnej prasie oraz dodatkowe elementy badania (panel ekspertów).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Ożywmy Olkusz!
Ożywmy Olkusz!

Jesteśmy dwiema idealistkami, które, chcąc poprawić choć niewielki fragment świata, przeprowadziły w marcu '15 badania społeczne. Dzięki temu dokonamy konkretnych zmian i ożywimy podupadłą przestrzeń Olkusza. 
A wszystko dzięki wsparciu otoczenia!

Jesteśmy dwiema idealistkami, które, chcąc poprawić choć niewielki fragment świata, przeprowadziły w marcu '15 badania społeczne. Dzięki temu dokonamy konkretnych zmian i ożywimy podupadłą przestrzeń Olkusza. 
A wszystko dzięki wsparciu otoczenia!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowania rozpoczęłyśmy od wyboru adekwatnej metody: spaceru. Odbywał się w dn. 11-13 III w czasie rekolekcji, gdy znaczna część młodzieży przebywała na ulicach. Trasa prowadziła przez centrum Olkusza:ul. Mickiewicza, Górnicza, Kościuszki, Szpitalna.


O przeprowadzaniu badania poinformowałyśmy na Fb. Do spaceru zapraszałyśmy młodych przechodniów, którzy byli otwarci i śmiało dołączali. Dołączyły także osoby starsze, które widząc grupę młodzieży, wyraziły chęć uczestnictwa. Mimo niesprzyjającej pogody spacer przebiegł pomyślnie. Spacer poprzedzony był wymianą naszych obserwacji, które następnie porównałyśmy z wypowiedziami badanych. Wykonałyśmy mapę przestrzeni Olkusza, zaznaczając miejsca "młodych". Wykorzystałyśmy też dodatkowe metody badawcze: ankietę internetową (20-25 III) i stacjonarną (30-31 III) oraz panel ekspercki (26 III) - analizę wyników badania. Ponadto w II poł. marca przeprowadziłyśmy szereg wywiadów z przechodniami na temat przestrzeni młodych w Olkuszu. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: 
Jakie działania powinny zostać podjęte, aby przestrzeń Olkusza lepiej służyła młodym ludziom?
Pytania towarzyszące:
- W jakich miejscach młodzież przebywa najchętniej?
- Czy obecna infrastruktura jest dobrze wykorzystywana?
- Czego młodzież oczekuje od przestrzeni publicznej, władz oraz innych użytkowników przestrzeni?
- Co należy zmienić w przestrzeni publicznej, czego brakuje?
- Jakiego wsparcia należy oczekiwać od władz samorządowych, aby urzeczywistnić plany?
- Jak przekonać samorządowców do wspierania młodzieżowych inicjatyw?
- Czy olkuska młodzież zna swoją przestrzeń, inicjatywy możliwości działania?
- Jak zaktywizować młodzież i zaangażować do dokonywania zmian?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Udział w badaniu brała głównie olkuska młodzież, ponieważ to jej dot. badane zagadnienie.  W spacerze badawczym uczestniczyło 38 osób, w tym 6 osób starszych, które chciały wyrazić swoje zaniepokojenie zachowaniem młodzieży w parku na ul. Mickiewicza. 

Poza spacerem badawczym dokonywałyśmy także krótkiego wywiadu. Skonsultowałyśmy się wówczas ze 127 osobami. 

Z kolei w przeprowadzonej przez nas ankiecie internetowej wzięło udział 471 osób

W analizie eksperckiej wyników badania wzięło udział 10 ekspertów, 28 gimnazjalistów, 5 pedagogów, ok. 90 licealistów. 

Chcąc sprawdzić społeczną aprobatę dla naszych pomysłów przebadałyśmy grupę 192 licealistów. 

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1. Poziom infrastruktury olkuskiej jest dobry.

2. W Olkuszu nie brak osób aktywnych. Świadczy o tym wiele działających stowarzyszeń i klubów, a także aktywność i zaangażowanie w nasze badania.
3. Młodzi nie są wystarczająco poinformowani na temat miejsc i wydarzeń młodzieżowych.
4. Młode pokolenie, jest zainteresowane potrzebami lokalnymi i chce brać aktywny udział w jego funkcjonowaniu.
5. Pomimo wielu unikatowych i nowoczesnych na skalę nie tylko wojewódzką, ale i ogólnopolską inwestycji, młodzież nie chce z nich korzystać, lub korzysta z nich tylko nieliczna grupa.
Za dwa najważniejsze pomysły uznałyśmy:         
1. Organizacja festiwali i imprez na olkuskim rynku przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, przez młodych ludzi na zasadzie wolontariatu kulturalnego.
2. Utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu, która byłaby głosem młodego pokolenia w sprawach lokalnych. Dostosowywanie planów rozwoju miasta do potrzeb ludzi młodych, dzięki wykorzystaniu opiniodawczej roli MRP.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Zorganizowałyśmy projekcję wyników, na którą zaprosiliśmy uczniów olkuskich szkół, samorządowców, działaczy pozarządowych oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestnicy spotkania, poza ich wysłuchaniem, mogli wyrazić swoje zdanie, zaproponować najlepsze rozwiązania.
 
Informacja o badaniu znalazła się również w mediach o zasięgu lokalnym jak i regionalnym (Gazeta KrakowskaPrzegląd Olkuskiolkuszanin.pl, ), na stronie Starostwa oraz IV LO
 
Etapy przeprowadzania badania relacjonowałyśmy także za pomocą prowadzonego przez nas bloga. Miało to na celu zainteresowanie jak największej grupy odbiorców naszymi działaniami i ich zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w nich.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Organizacja wydarzenia kulturalnego - bezpośrednio związana z SDiM– festiwalu na olkuskim Rynku. W ten sposób pokażemy  rówieśnikom, że przestrzeń rynku może być ich przestrzenią. Festiwal zachęci do samodzielnego organizowania takich przedsięwzięć. Właśnie dlatego zaprosimy na niego młodych: wykonawców, wolontariuszy i odbiorców. Nasza rola polegać będzie na przygotowaniu festiwalu, uzyskaniu zgody UM na imprezę masową, zaproszeniu wykonawców, a także rozpropagowaniu imprezy. Przeprowadzimy ankietę - jaką muzykę Olkuszanie chcieliby najbardziej usłyszeć. Kulminacyjnym etapem będzie dwudniowy festiwal.Utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu. Przestrzeń dyskusji, budowania wpływu na środowisko, uznajemy za integralny element tworzenia miejsc przyjaznych młodzieży. Nasza rola polegać będzie na koordynacji prac grupy inicjatywnej, która przygotuje grunt pod ustanowienie rady i wybory I kadencji. Dodatkowo zamierzamy zrobić kampanię społeczną informującą o możliwościach dla młodych Olkuszan.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze