OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z wymogami sformułowanymi w przewodniku. Wartość badania zwiększa jego potwórzenie. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski w większości mają charakter ogólny, ponieważ nie dotyczą konkretnego miejsca znajdującego się w miejscowości, tylko odnoszą się do całej miejscowości. Aby móc przyznać więcej punktów, należałoby przeprowadzić badanie konkretnego miejsca w miejscowości (np. czy powinien być dostępny Internet w parku X?). PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. organizacja warsztatów dla pilskich maturzystów) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

POCZTÓWKA DO PANA FRANCISZKA TOBOŁY
POCZTÓWKA DO PANA FRANCISZKA TOBOŁY

14 i 31.03.15r. zaprosiliśmy mieszkańców Piły do napisania pocztówek do p. F. Toboły, I Prezydenta miasta Piły, który wpisał się w karty jej historii, bo odbudował ją po wojennych zniszczeniach. Mieszkańcy mieli opisać w nich jej aktualny wygląd.

14 i 31.03.15r. zaprosiliśmy mieszkańców Piły do napisania pocztówek do p. F. Toboły, I Prezydenta miasta Piły, który wpisał się w karty jej historii, bo odbudował ją po wojennych zniszczeniach. Mieszkańcy mieli opisać w nich jej aktualny wygląd.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przed rozpoczęciem badania przystąpiliśmy do wykonania jego planu na podstawie wskazówek i przykładów znajdujących się w przewodniku. Zaczęliśmy od wybrania 3 miejsc i podziału zadań. Następnie udaliśmy się do Muzeum Okręgowego, Powiatowej Biblioteki oraz na pocztę w celu zorganizowania sobie widokówek z panoramą Piły. Natomiast materiały papiernicze, z których wykonaliśmy plakat oraz ulotki, dostaliśmy za darmo od SU. Zabraliśmy ze sobą aparat oraz kamerę, dzięki którym uwieczniliśmy badane osoby w trakcie wykonywanego zadania. 2 tygodnie przed wyjściem wywiesiliśmy również plakaty z informacją o planowanym wydarzeniu. 14.03.15r. wybraliśmy się na pilski deptak i do galerii Vivo. Poprosiliśmy osoby przechodzące o napisanie pocztówki do przeszłości na podstawie zadawanych przez nas pytań, której adresatem był p. F. Toboła. Całe badanie powtórzyliśmy 31.03.15r. podczas szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych, wykorzystując fakt, że w tym czasie odbywały się także zebrania z rodzicami.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1. Czy są takie miejsca w Pile, którymi możemy się pochwalić?
2. Czy Piła gwarantuje rozwój młodym ludziom?
Pytania zadawane uczestnikom:
1. Co zmieniło się w Pile na lepsze lub na gorsze w przeciągu ostatnich lat?
2. Jakie miejsca w Pile wymagają naprawy?
3. Czy w centrum miasta młodzi ludzie mają gdzie spędzać czas wolny?
4. Jakie perspektywy na rynku pracy mają młodzi pilanie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 28 osób. Byli to losowi przechodnie spotkani na mieście w różnym wieku, aby nasza grupa badawcza była reprezentatywna oraz rodzice naszego koleżeństwa ze szkoły. Chcieliśmy, aby nasze działania przedstawiały opinie wszystkich grup wiekowych mieszkańców Piły, a w szczególności z naszego osiedla, ponieważ jego problemy najbardziej nas dotyczą. Badani bardzo chętnie wypisywali swoje pocztówki, co bardzo nas zainspirowało i przekonało o konieczności dalszego działania. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI:
1. Generalnie z badania wynika, że wiele osób skarży się na małą liczbę zakładów pracy.
2. Staż za grosze, umowa śmieciowa, praca na czarno - tak większość młodych pilan zaczyna przygodę z rynkiem pracy.
3. Piła jest bardzo pięknym miastem. Najczęściej odwiedzanymi miejscami w Pile są Park oraz Wyspa.
4. Od czasów II wojny światowej Piła zmieniła się wręcz nie do poznania, co w szczególności potwierdzają starsi mieszkańcy.
5. Większość badanych nie wiedziała kim był p. F. Toboła.
POMYSŁY:
1. Warsztaty dla pilskich maturzystów, pt. „Ukończyć szkołę w Pile i co dalej?” – Gim4 i PUP w Pile.
2. Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez inicjowanie pogadanek dotyczących historii naszego miasta we współpracy z Muzeum Okręgowym oraz bibliotekami.
3. Zaproszenie Rad Rodziców i przedstawicieli SU pilskich gimnazjów na apel, na którym zostałaby przedstawiona sylwetka p. Franciszka Toboły.
4. Zorganizowanie wystawy upamiętniającej Piłę na starej fotografii - BWA i UP w Pile.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania omówiliśmy podczas miejskiej debaty pt. "Czy w centrum miasta młodzi ludzie mają gdzie spędzać czas wolny?", która odbyła się 25.03.15r. o godz. 8 w Gim4 w Pile. Przedstawiliśmy krótką prezentację. Następnie odbyły się społeczne konsultacje, na których każdy ze zgromadzonych mógł wyrazić swoją opinie w przedstawionej sprawie oraz zadawać pytania p. M. Augustynowi. Relacje z naszych działań przedstawiliśmy również rodzicom na zebraniach, nauczycielom na radzie pedagogicznej, uczniom naszej szkoły oraz w lokalnej gazecie, gdzie zostanie opublikowany artykuł o podjętych przez nas działaniach, które mają doprowadzić do realizacji przedstawionych pomysłów.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Mamy zamiar zorganizować lokalną kampanie społeczną na rzecz zagospodarowania przestrzeni publicznej młodym ludziom, ponieważ uważamy, że to najlepsze narzędzie pracy zarówno na rzecz społeczności lokalnej, jak i ze społecznością lokalną, gdzie angażowanie mieszkańców odgrywa kluczową rolę, bo stanowi okazję do ich usamodzielnienia. Uczestniczenie w procesie przygotowania i realizacji kampanii umożliwi ludziom realny wpływ na projektowane działania, stopień zaangażowania oraz nauczy odpowiedzialności. Naszymi najważniejszymi działaniami będzie realizacja pomysłów wymienionych we wcześniejszych punktach. Do współpracy zaprosimy: Rady Powiatu i Miasta Piły, Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Izbę Gospodarczą Płn. Wlkp., Stow. Paderewski is cool i Centrum Wolontariatu w Pile oraz BWA i UP w Pile. Do naszych głównych zadań należeć będzie koordynacja wszystkich działań, tworzenie platformy porozumienia pomiędzy wszystkimi podmiotami oraz inspirowanie uczestników do wytężonej i kreatywnej pracy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Z naszego badania wynikło, że dużo osób nie znało osoby, jaką był p. Franciszek Toboła, pierwszy powojenny prezydent Piły. Dlatego postanowiliśmy, że nie ominiemy tego w naszych działaniach. Zorganizowaliśmy apel w naszej szkole z udziałem Rady Rodziców i uczniów naszej szkoły na temat ww. osoby. Podczas tego spotkania przybliżyliśmy sylwetkę p. Franciszka Toboły uczniom i rodzicom naszej szkoły. Początkowo miało to się odbyć na skalę międzygimnazjalną, ale po przemyśle uznaliśmy, że przybliżenie kim była ta postać tylko uczniom naszej szkoły, to już jest wielki sukces. W trakcie apelu uczniowie mogli zadawać pytania organizatorom, czyli nam (my byliśmy organizatorami).  Kolejna sprawa, która nie ominęła naszych działań to zorganizowanie warsztatów dla pilskich maturzystów. Udało nam się skoordynować ww. zajęcia, dzięki porozumieniu z doktorantem WNPiD UAM w Poznaniu, który nam w tym pomógł. Do organizacji przyłączyła się również nasza szkoła - Gimnazjum nr 4 w Pile, jak i Powiatowy Urząd Pracy w Pile. Do naszych działań zaliczamy także wystawę, którą zorganizowaliśmy w Biurze  Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Niestety, za drobną opłatą.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Z pewnością naszym największym sukcesem było to, że w ogóle mogliśmy podjąć się wielu działań wymienionych w pomysłach. Cieszymy się, że wielu uczniów, jak i rodziców poznało życiorys pierwszego powojennego prezydenta Piły. Najtrudniejszym z zadań, które wykonaliśmy było zorganizowanie wystawy w BWA i UP w Pile pod nazwą "Piła na starej fotografii", dla której musieliśmy samoczynnie wydrukować stare zdjęcia Piły i uiścić drobną opłatę. Mimo tego udało nam się tego dokonać. Jesteśmy z siebie dumni.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się wykonać punktu 2. " Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez inicjowanie pogadanek dotyczących historii naszego miasta we współpracy z Muzeum Okręgowym oraz bibliotekami." Problemem było wyszukanie chętnych osób do uczestnictwa w pogadankach. Niestety również nie udało się nam zrobić żadnych zdjęć ani filmów potwierdzających i uwiarygodniających naszą działalność z powodu niepamięci.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych - umożliwienie przeprowadzenia  wystawy dotyczącej Piły na starej fotografii
- Rada Rodziców - uczestnictwo w apelu
- Uczniowie Gimnazjum nr 4 - uczestnictwo w apelu
- Powiatowy Urząd Pracy - zorganizowanie warsztatów dla pilskich maturzystów
- Dyrekcja Gimnazjum nr 4 - zorganizowanie warsztatów dla pilskich maturzystów

- Doktorant WNPiD UAM w Pile - pomoc merytoryczna
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Podczas debaty, którą zorganizowaliśmy uczestniczył senator RP, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pile. Młodzież aktywnie uczestniczyła w tymże wydarzeniu poprzez zadawanie pytań gościowi.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Na razie nie ma jeszcze żadnych planów, ale po tegorocznej sesji sejmu pomyślimy o dalszym rozwoju młodych ludzi ze współpracą PUP w Pile. 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze