OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne, lecz w dużej części dotyczą samych badanych, a nie konkretnego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział zespołu i przynajmniej częściowy sojuszników. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Sępopol - z czego jesteśmy dumni a co możemy zmienić?
Sępopol - z czego jesteśmy dumni a co możemy  zmienić?

,,Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy kiedy się tylko na nie czeka"  Przeprowadzając wywiady z mieszkańcami Sępopola. chciałyśmy wywołać u mieszkańców refleksję na temat stanu Sępopola, chciałyśmy aby mieszkańcy poczuli, że mogą coś zmienić.

,,Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy kiedy się tylko na nie czeka"  Przeprowadzając wywiady z mieszkańcami Sępopola. chciałyśmy wywołać u mieszkańców refleksję na temat stanu Sępopola, chciałyśmy aby mieszkańcy poczuli, że mogą coś zmienić.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku przygotowałyśmy atrapę telewizora oraz mapę Sępopola. 25 marca przy pomocy kolegów i koleżanek rozpoczęłyśmy nagrywanie wywiadów. Na początku rozstawiłyśmy się w parku wraz ze sprzętem i rozmawiałyśmy z przechodniami, niestety później popsuła się pogoda co uniemożliwiło prace na w terenie. My jednak się nie poddałyśmy i wyruszyłyśmy na  wywiady do komisariatu policji, domu kultury, marketu, poczty czyli w te miejsca gdzie mogłyśmy spotkać mieszkańców. Przeprowadziłyśmy również spotkanie z członkiniami klubu czytelnika w miejskiej bibliotece, organizując z  nimi zaimprowizowaną minidebatę. Panie dostały on nas mapę Sępopola, na której zaznaczały to co im się podoba oraz to co należałoby zmienić ich zdaniem w naszym mieście. Poza nagraniem wywiadów i debatą postanowiłyśmy porozmawiać  z lokalną społecznością (uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej, dyrektor Domu Kultury, radni oraz nauczyciele), aby sporządzić notatki pisemne na temat tego co chcieliby zmienić w Sępopolu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.     Co upiększa nasze miasto?
2.     Czy w obrębie starówki znajdują się miejsca z których możemy, a nawet powinniśmy być dumni?
3.     Czy w obrębie starówki znajdują się jakieś ciekawe miejsca?
4.     Co wymaga natychmiastowej zmiany, metamorfozy?
5.     Czego brakuje w Sępopolu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

·        33 osoby z którymi zostały przeprowadzone wywiady – przechodnie - mieszkańcy Sępopola,
·        5 członków klubu czytelnika uczestniczących w minidebacie,
·        10 uczniów gimnazjum, 5 uczniów szkoły podstawowej,
·        2 radnych,
·        3 nauczycieli,

Chciałyśmy aby nasza grupa badawcza była zróżnicowana pod wiekiem, ze względu na wykonywaną pracę, posiadany zawód, piastowane stanowisko. Uważamy, że tylko badanie obejmujące przedstawicieli wszystkich grup społecznych da pełny obraz badanej rzeczywistości.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Po analizie wywiadów i naszych notatek wyciągnęliśmy następujące wnioski.
Nasi respondenci wskazali, że:
Dobre strony miasta to:
·        piękna starówka,
·        zabytkowy kościół i mury obronne,
·        zieleń miejska,
·        przystań na rzece Łynie,
·        odremontowana szkoła,
Co wymaga poprawy:
·        wielu mieszkańcom brakuje ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Łyny, 
·        w Sępopolu powinno znajdować się jeszcze więcej zieleni oraz powinniśmy zadbać o obecną,
·        stan dróg miejskich,
·        kamienice na starym mieści wymagają remontu,
·        należy zrobić coś z problemem zaśmieconego lokalnego środowiska, 
·        lokalna społeczność domaga większej ilości działań aktywizujących mieszkańców, szczególnie młodzież (organizacji spotkań, kół zainteresowań dla młodzieży, imprez kulturalno rozrywkowych) 

·        place zabaw są zaniedbane i słabo wyposażone.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

 Miejsca , w których ogłosiliśmy/ogłosimy nasze wyniki :
·        Strona szkoły.
·        Goniec Bartoszycki – lokalna gazeta.
·        Rada Miejska w Sępopolu w czasie posiedzenia – przedstawienie prezentacji z wynikami.
·        Dom Kultury w Sępopolu – artykuł na gazetce.
·         Szkoła – plakaty, informacje na godzinach wychowawczych.

 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Przeprowadzić szeroką akcję informacyjną na temat wyników naszego badania.
na kwietniowym posiedzeniu Rady Miejskiej przedstawić wyniki naszego badania, (przeprowadziliśmy rozmowy z radnym )
opublikować artykuł w lokalnej gazecie(artykuł został wysłany do redakcji).
umieścić wyniki naszego badania na stronie szkoły.
Przeprowadzenie konkursu: „Jak zagospodarować brzeg rzeki Łyny w naszym mieście?”
przygotować regulamin konkursu (w trakcie),
pozyskać sponsorów na nagrody,
zaprosić do współpracy (jury) przedstawicieli władz gminy, mieszkańców, przedsiębiorców i uczniów,
zaprosić do współpracy lokalne media w celu nagłośnienia konkursu,
przedstawić prace konkursowe lokalnej społeczności – zorganizowanie pokazu prac w DK
ogłosić wyniki konkursu w mediach.
Przeprowadzić wśród uczniów SP i Gimnazjum w Sępopolu ankiety Na jakie zajęcia chcieliby uczęszczać po lekcjach w domu kultury lub w szkole?
przygotować arkusz ankiety
przeprowadzić badanie
wyniki badań przedstawić dyrektorom placówek.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zadanie 1.
27 maja uczestniczyłyśmy w posiedzeniu Rady Miejskiej w Sępopolu. Panią burmistrz, przewodniczącą rady i radnych zapoznałyśmy z wynikami naszego projektu.  Pani burmistrz zapewniła nas, że wnioski z naszych działań będą brane pod uwagę w działaniach władz miasta. Radni szczególnie entuzjastycznie wypowiadali się na temat możliwości zagospodarowania brzegów rzeki Łyny.
Relacje z naszych działań umieściłyśmy 
w lokalnej prasie Goniec Bartoszycki  oraz na stronie naszej szkoły.

Zadanie 2.
Wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadziłyśmy konkurs „Jak zagospodarować brzegi Łyny w naszym mieście?”
Nasi uczniowie mieli bardzo wiele pomysłów na zagospodarowanie brzegów Łyny : wypożyczalnia kajaków, park linowy, ścieżka rowerowa, miejsca dla wędkarzy oraz więcej miejsc gdzie można spędzać czas wolny.
Zadanie 3.
Wśród uczniów przeprowadziłyśmy ankietę. Celem tego badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakich zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych oczekują młodzi mieszkańcy Sępopola w szkole lub Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Większość uczniów jest za wprowadzeniem zajęć pozalekcyjnych. Najchętniej chcieliby, aby to były zajęcia sportowe, fotograficzne lub muzyczne, które odbywałyby się 2 razy w tygodniu.
 
Uczestnicy działań:
- uczniowie (prace konkursowe i ankiety)
- pani dyrektor
-władze MGOK (wyniki ankiet)
-radni (posiedzenie Rady Miejskiej)
 

Naszą rolą było uświadomienie lokalnej społeczności (w tym uczniom i radnym), że w Sępopolu można coś zmienić, tylko wystarczy mieć odwagę i pomysł na te zmiany.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Jesteśmy dumne, że udało nam się przeprowadzić konkurs wśród uczniów. Dzięki temu działaniu pokazałyśmy im, że wspólnie możemy coś zmienić przy odrobinie kreatywności i chęci. Naszym następnym sukcesem było spotkanie z Radą Miejską, gdzie przedstawiłyśmy nasze wyniki, które zostały pozytywnie odebrane i wzięte pod uwagę do dalszej realizacji tych zmian w Sępopolu.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nasz plan działań został w pełni zrealizowany.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Pani dyrektor sfinansowała nagrody dla zwycięzców naszego konkursu.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie, w którym pokazali w bardzo ciekawy sposób, jak chcieliby, aby wyglądał brzeg rzeki Łyny w naszym mieście. Pomysły naszych kolegów i koleżanek przedstawiłyśmy radnym, którzy byli zainspirowani kreatywnością prac.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Będziemy się starać, aby chociaż część niedoskonałości Sępopola została poprawiona w najbliższym czasie. Wraz z samorządem szkolnym postaramy się, by w naszej szkole od następnego roku szkolnego pojawiło się więcej zajęć pozalekcyjnych, które będą odpowiadały zainteresowaniom uczniów.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze