OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – w relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia wywiadów. Ponadto postawione pytania dotyczyły całej miejscowości, a nie konkretnego miejsca z tej miejscowości, co czyni niezrozumiałym wybór miejsc przeprowadzenia badania (pytania nie dotyczyły wyłącznie tych miejsc). WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski mają charakter ogólny, ponieważ nie dotyczą konkretnego miejsca w miejscowości, tylko całej miejscowości. Aby móc przyznać więcej punktów, należałoby przeprowadzić badanie konkretnego miejsca w miejscowości (np. co powinno się zmienić na ulicy X?). W pracy zaproponowano wiele działań, lecz mają one charakter dość ogólny (nie określono np. lokalizacji miejsc, którzy stworzenie zaproponowano). PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. doprowadzenie do modyfikacji rozkładów jazdy PKS) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w wielu punktach nie wpisywała się w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Strzelce Opolskie miastem marzeń!
Strzelce Opolskie miastem marzeń!

Beata Adamska i Wojciech Baron przeprowadzili internetowe badanie wśród osób w różnym wieku w Strzelcach Opolskich w okresie 1-6 kwietnia 2015 r. Miało ono na celu rozpoznanie możliwości rozwoju poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału miasta.

Beata Adamska i Wojciech Baron przeprowadzili internetowe badanie wśród osób w różnym wieku w Strzelcach Opolskich w okresie 1-6 kwietnia 2015 r. Miało ono na celu rozpoznanie możliwości rozwoju poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału miasta.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie internetowe zostało wypromowane poprzez udostępnienie informacji na Facebooku (Informator Strzelecki), wywieszenie plakatów reklamowych w miejscach licznie uczęszczanych (słupy ogłoszeniowe, wejście do szkoły, sklepy, szpital miejski, dworzec PKS). Promocja również odbyła się za pomocą portali społecznościowych oraz drogą telefoniczną. W promocję projektu zaangażowali się dorośli i młodzież ze szkoły.
Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety w dniach 1-6 kwiecień 2015r. Adresatami ankiety została młodzież oraz dorośli mieszkańcy Strzelec Opolskich z różnych grup społecznych. Ankieta została przygotowana w formie pytań otwartych bez wskazania możliwości odpowiedzi aby nie sugerować odpowiedzi ankietowanym.
Ankieta została udostępniona za pośrednictwem Facebooka oraz drogą mailową. Ten rodzaj komunikacji został wybrany z uwagi na jego dużą dostępność oraz popularność wśród młodzieży jak i również osób dorosłych oraz szybkość pozyskiwania informacji.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
-Jakie zmiany wpłynęłyby na poprawę życia mieszkańców Strzelec Opolskich?
-Co pomoże rozwojowi Strzelec Opolskich?
 
Pytania zadane uczestnikom:
· Co według Ciebie należy zmienić w Strzelcach Opolskich?
·Co Twoim zdaniem najlepiej funkcjonuje w Twojej okolicy?
·Jakie ośrodki sportu bądź kultury są fenomenalnym pomysłem lecz źle funkcjonują i dlaczego?
·Czego brakuje młodym w Strzelcach Opolskich?
·Jaka zmiana w Strzelcach przyciągnęłaby nowych mieszkańców, mówimy tutaj głównie o osobach młodych?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Nasze pytania kierowaliśmy do grupy ludzi zamieszkałej w Strzelcach Opolskich w każdym wieku z różnych grup społecznych. Na nasze pytania odpowiedziało 79 osób (15-48lat). Wybraliśmy tak różnorodne środowisko, ponieważ chcieliśmy dowiedzieć się co strzelczanie chcą zmienić w swojej okolicy bez względu na wiek oraz grupę społeczną. Ważna dla nas była również informacja o ocenie funkcjonowania istniejących już instytucji kultury, miejsc rekreacji i sportu.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski
·Młodzieży najbardziej brakuje miejsc, gdzie mogliby się spotykać, spędzać wolny czas.
·Dobrym pomysłem są ośrodki kultury, obiekty sportowe lecz wymagają drobnych zmian w organizacji zajęć by były bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców.
·Problemem jest mała liczba połączeń komunikacji lokalnej.
·Brakuje centrum handlowo-usługowego i kina.
·Nowych mieszkańców przyciągnęłoby stworzenie dodatkowych miejsc pracy, centrum handlowo- usługowego, kina.
Pomysły

Należy dostosować ofertę w istniejących instytucjach kultury oraz obiektach sportowych w taki sposób aby jak największa ilość mieszkańców mogła w nich uczestniczyć. Propozycje budowy siłowni zewnętrznych wraz z skateparkami, poprawa infrastruktury ścieżek rowerowych. Usprawnienie komunikacji aby jak największa liczba osób mogła korzystać z oferty instytucji kultury. Wybudowanie centrum handlowo-usługowego. Lepsze wykorzystanie istniejącej sali kinowej w Powiatowym Centrum Kultury, więcej seansów, reklama.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wyniki zostały przedstawione:
1. Staroście Powiatu Strzeleckiego Panu Józefowi Swaczynie
2. Kierownictwu Powiatowego Centrum Kultury
3. Stworzono stronę na facebooku, na której zamieszczone zostały wyniki naszego badania
4. Przedstawiono problem przewodniczącemu PO w naszym regionie Panu Grzegorzowi Biernatowi
5. Przedstawiliśmy nasze działania na lekcji WOS-u

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

·Zwrócenie się do władz oraz zarządzających „Orlikami” o zatrudnienie animatorów zajęć sportowych, budowę siłowni zewnętrznych wraz z skateparkami, uporządkowanie ścieżek rowerowych w logiczną całość.
·Wystosujemy petycję do zarządu PKS o konieczności przeanalizowania i modyfikacji rozkładów jazdy autobusów.
·Wykorzystanie istniejącego potencjału ośrodków sportowych, instytucji kultury poprzez przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły na temat ich zainteresowań w celu dostosowania oferty zajęć sportowych, warsztatów i kółek zainteresowań oraz terminów.
· W  mieście brakuje centrum handlowo-usługowego. Sprawdziliśmy to- taki budynek jest w trakcie budowy, będzie się on znajdował na rogu ulic Krakowskiej oraz Powstańców Śląskich. W nowym centrum zostaną otwarte głównie sklepy.
·Włączymy się w propagowanie strony internetowej instytucji kultury gdzie znajdują się repertuar kinowy oraz informacje o aktualnych wydarzeniach- plakaty w szkole, w miejscach publicznych.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze