OCENA ZESPOŁU: 21PKT
Ocena cząstkowa: 5,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

„Zmieniamy nasze miasto… a zaczynamy od Starego Parku”
„Zmieniamy nasze miasto… a zaczynamy od Starego Parku”

To my, Gabrysia i Kasia -mieszkamy w Lubaczowie od urodzenia, więc  znamy swoje miasto. Planowanie jego przestrzeni na mapie interaktywnej  pozwoliło nam jednak na odkrywanie jego zakątków od nowa, a  marcowa pogoda sprzyjała rozmowom z mieszkańcami.

To my, Gabrysia i Kasia -mieszkamy w Lubaczowie od urodzenia, więc  znamy swoje miasto. Planowanie jego przestrzeni na mapie interaktywnej  pozwoliło nam jednak na odkrywanie jego zakątków od nowa, a  marcowa pogoda sprzyjała rozmowom z mieszkańcami.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badania przeprowadziłyśmy w dniach 16.03.-31.03.2015r. Wybrałyśmy wariant nr 2: mapę online, na której zaznaczyłyśmy 35 miejsc, znajdujących się w przestrzeni miasta i zebrałyśmy opinie o  ich funkcjonalności wg mieszkańców. W tym celu wykorzystałyśmy narzędzia badawcze t.j.: opracowaną ankietę internetową, sondaż uliczny i rozmowy indywidualne. Ankietę rozesłałyśmy do rówieśników oraz lokalnych redakcji.Opinie pozostałych mieszkańców poznałyśmy podczas sondy ulicznej, a z przedstawicielami  urzędów odbyłyśmy rozmowy indywidualne, zapoznając ich z naszym projektem oraz zbierając informacje na temat planowanych inwestycji. Wykonałyśmy dokumentację fotograficzną wskazanych  miejsc i naniosłyśmy ją na mapę online, w programie  Google Map Maker. Badania zakończyłyśmy uczestnicząc w debacie zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta z udziałem Burmistrza, dzięki której poznałyśmy stanowiska obu stron dotyczące możliwości współpracy i zmian w mieście zgodnie z oczekiwaniami ludzi młodych.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Czy Lubaczów jest przystosowany do potrzeb mieszkańców?
 • Czy mamy wystarczającą ilość miejsc parkingowych?
 • Gdzie młodzież może spędzać czas po lekcjach?
 • Czy infrastruktura miasta sprzyja ludziom starszym?


2.Czy młodzi ludzie mają możliwości rozwoju zainteresowań w naszym mieście?
 • Jakie znane Ci kluby i stowarzyszenia funkcjonują u nas?
 • Czy istnieją u nas obiekty gdzie młodzież mogłaby rozwijać swoje pasje?
 • Jakiego rodzaju zajęć dla młodzieży brakuje u nas?
 • Na jakie zajęcie pozalekcyjne uczęszczasz?


3.Czego brakuje na twoje ulicy/osiedlu?
 • Czy drogi są oświetlone?
 • Czy znajduje się tam wystarczająco dużo drzew?
 • Czy jest miejsce, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie bawić?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 46 osób: 10 dzieci, 23 nastolatków i 13 osób  dorosłych. Skupiłyśmy się przede wszystkim na młodzieży, ponieważ to ich opinia miała największy wpływ na zaplanowanie nowej przestrzeni publicznej dla ludzi młodych. Dzięki dzieciom zwróciłyśmy uwagę na najmniejsze niedopracowane rzeczy w naszym mieście, a dorośli słusznie zauważyli brak przystosowania miasta dla osób niepełnosprawnych. Każda z opinii ankietowanych mieszkańców wywarła ogromny wpływ na naszą pracę.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W  Naszym mieście: 

Brakuje miejsc do wypoczynku i rekreacji:
· nie ma kąpieliska-odwlekana budowa basenu -> inwestycja wymaga za dużych nakładów finansowych,
· zamknięty dla mieszkańców teren Starego  Parku -> rewitalizacja parku ,
· niezagospodarowany  obszar  wokół zbiorników wodnych „Młyn” -> stworzenie infrastruktury.
Brakuje miejsc parkingowych-> wybudowanie parkingu podziemnego , wykonanie  nowych stojaków na rowery(wzdłuż ulicy Rynek).
Ścieżki rowerowe wytyczone tylko ulicą-Kościuszki i Wyszyńskiego, na których pozostawiono znaki drogowe co utrudnia poruszanie się -> wyznaczyć  kolejne ścieżki i usunąć te znaki .
W  instytucjach państwowych przemieszczanie się osób niepełnosprawnych jest niemożliwe ze względu na brak windy. W  innych punktach  np. w sklepach brak takiej infrastruktury -> wstawienie wind, dobudowanie podjazdów i poręczy.
Ulica Wyszyńskiego najbardziej zaśmiecona w mieście -> należy postawić kosze wzdłuż całej drogi.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Po zakończeniu ankiet i wywiadów ,materiały zostały zebrane i opracowane w postaci zestawień statystycznych, diagramów i  listy wniosków. Na spotkaniach w urzędach, propozycje zmian przedstawiłyśmy  Burmistrzowi i pozostałym Naszym sojusznikom. Wyniki ankiety internetowej rozesłałyśmy uczestnikom tego badania, zainteresowanym instytucjom oraz umieściłyśmy na facebooku  i szkolnej stronie internetowej. Na potrzeby projektu, ale również w celu prezentowania efektów naszej pracy, założyłyśmy bloga  „Zmieniamy nasze miasto” (zmieniamy-nasze-miasto.blogspot.com ). Nasze działania zostały dodatkowo opisane na szkolnej stronie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

We współpracy z Burmistrzem i Młodzieżową Radą Miasta ma zostać  przyjęta uchwała, na mocy której zostanie sfinansowane umieszczenie koszy na śmieci przy ul.Wyszyńskiego. Młodzież najczęściej wskazywała teren Starego Parku jako miejsce,które trzeba „przywrócić  mieszkańcom”, dlatego nasze działania skoncentrowałyśmy na realizacji tego zadania:

 1. Uzyskałyśmy zgodę Burmistrza i Dyrektora Muzeum na uporządkowanie terenu parku.
 2. Władze miasta zaplanowały osuszenie starorzecza.
 3. Zorganizujemy koncert przy współpracy z MDK,z którego dochód przeznaczymy na zakup farby do pomalowania ławek i ogrodzenia. 
 4. Uzyskamy rabaty na farby i sprzęt ogrodowy w sklepie budowlanym.
 5. Zwrócimy się z prośbą do Nadleśnictwa o przekazanie drewna do budowy ławek.
 6. W sojuszniczych  sklepach i instytucjach będą rozdawane ulotki z informacjami o akcji.
 7. Zamieścimy kosze na śmieci sponsorowane przez Urząd Miasta.
 8. W maju zorganizujemy piknik otwierający park (zaprosimy miejscowe zespoły muzyczne).

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze